• ARDAP UNI  3 ks -spray proti všetkým škodcom- 750 ml

ARDAP UNI 3 ks -spray proti všetkým škodcom- 750 ml

  • Výrobca: ARDAP
  • Kód produktu: 077465
  • Dostupnosť: Vypredané
  • Cena:
  • 40.00€


  • Bez DPH: 33.33€
Množstvo -OR-

ARDAP Pest Control: 200 ml, 400 ml, 750 ml a 3 x 750 ml

Univerzálny prípravok na ničenie škodcov a múch s okamžitým a dlhodobým účinkom až do 6 týždňov. Kŕmny a kontaktný insekticíd na použitie proti všetkým druhom múch,dvojkrídlemu hmyzu   a iných škodcov , ako sú napríklad chrobáky, roztoče, kliešte, blchy, šváby, mory, komáre, striebristky, pavúky, lesné mravce , mravce, osy.

Aplikácia pre domáce komerčné priestory  a pri chove zvierat (holubníky, klietky pre vtáky, stajne  zvierat koterce, atď.).

S univerzálnym sprejom na škodcov ARDAP majú veterinárni lekári a spotrebitelia v každej situácii po ruke liek, ktorý je možné ihneď a efektívne použiť.


Pre väčšie plochy a stajne je ideálne použitie ARDAP Vermin Concentrate v odporúčanom riedení s roztrekovačom.


Inštrukcie na používanie:

Pred použitím dobre pretrepte. Postriekajte  škodcami uprednostňované miesta  postriekajte  s ARDAP Spray zo vzdialenosti cca. 30 cm, kým ich povrchy nebudú mierne vlhké. Aplikujte, pokiaľ nie je viditeľne mokrý povrch  a nekvapká z neho . U veľmi citlivých a leštených povrchov najskôr opatrne vykonajte skúšobný postrek.


Pred aplikáciou zakryte akváriá a terária.ARDAP -  je to  účinný insekticíd, zvlášť veľmi efektívne pôsobiaci proti roztočom. Je to však chemický produkt, ktorý by nemal byť používaný v priamom kontakte so zvieratami. Prostriedok sa výborne hodí na odstránenie parazitov z terárií alebo iných chovných  priestorov, chované zvieratá však musia  byť pred použitím z priestorov vyňaté. Po použití je nevyhnutné ubikácie dobre vyvetrať. Nepoužívať v miestnostiach, kde sú cielene chované  iné bezstavovce (škorpióny, pavúky, strašilky, a pod.)

Univerzálny produkt  na hubenie škodcov
s okamžitou účinnosťou až na dobu  šesť týždňov po aplikácii.

Je insekticíd proti lietajúcemu a  lezucemu   hmyzu vrátane múch a ďalších dvojkrídlových chrobákov, švábov, mory, pavúky, , mravce, roztoče a švoly  v domácich i verejných priestoroch, vrátane holubníkov  na povalách, ďalej pre , vtáčie klietky, zvieracie boxy, stajne,  a psie  búdy.


NÁVOD NA POUŽITIE
Nastriekať na  preferované miesta kde sa nachádzajú škodcovia zo vzdialenosti približne 30 cm, kým na  povrchu je vidieť, že je mierne vlhký.

UPOZORNENIE: neaplikovať na mačky, taráriové živočíchy a v blízkosti akvárií.!!!!!!

ARDAP -  sprej zabíja hmyz bezprostredne po kontakte. Postrek plôch a objektov zaisťuje dlhodobú ochranu po dobu až šiestich týždňov.

Počas aplikácie nie je nepríjemný zápach. Zabíjací účinok spreja ARDAP sa prejaví okamžite po kontakte s škodcami. Jeden postrek predmetov a povrchov umožňuje trvalý efekt až 6 týždňov. Počas procesu striekania udržujte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti.


Po aplikácii zabezpečte dostatočné vetranie. Ľahký striekaný povlak sa vysuší bez zafarbenia povrchu . Stredné postreky 2 a viac krát  na ošetrených povrchoch, vznikne mastný povlak , je možné odstrániť komerčne dostupnými univerzálnymi čistiacimi prostriedkami na báze vody.


povinná informácia

Výstražný piktogram nebezpečenstva Výstražný piktogram nebezpečenstva pre životné prostredie

Nebezpečenstvo


Výstražné upozornenia:

H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H229: Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť.

H315: Spôsobuje podráždenie pokožky.

H317: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

H319: Spôsobuje silné podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.


Bezpečnostné upozornenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210: Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.

P211: Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia.

P251: Ani po použití neprepichujte ani nespaľujte.

P410 + P412: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami presahujúcimi 50 ° C.

P260: Nevdychujte aerosól.

P305 + P351 + P338: PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte v opláchnutí.

P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P271: Používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach.

P333 + P313: Ak dôjde k podráždeniu alebo vyrážke na pokožke: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P501: Zlikvidujte obsah /použite  nádobu  s domovým odpadom.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!