• ARDAP  dymovnica dvojbalenie Fogger 2x100ml, 2x 30m2

ARDAP dymovnica dvojbalenie Fogger 2x100ml, 2x 30m2

 • Výrobca: ARDAP
 • Kód produktu: 077498
 • Dostupnosť: 29
 • Cena:
 • 15.50€


 • Bez DPH: 12.92€
Množstvo -OR-

ARDAP® Fogger účinný  spoľahlivo proti všetkým druhom múch, dvojkrídlových  lietajúcich  múch, a ďalší hmyz, ako sú blchy, kliešte, roztoče, vši, šváby, mole, pavúky, atď pre použitie v zvieracích kotercoch , vtáčích chovných zariadeniach , priestoroch pre  ustajnenie zvierat, domácnosti, priemyslu a poľnohospodárstve.

Ardap Fogger obsahuje aktívne zložky permetrín a pyriproxyfén a piperonyl butoxid a v spolúpráci   s  permetrínom rýhlo a spoľahlivo zabíja  hmyz, zatiaľ čo pyriproxyfén (inhibítor rastu) preruší biologický vývojový cyklus. Preto účinne  zaberá po dobu 6 mesiacov ,lebo zasiahne     všetky štádiá vývoja hmyzu a škodcov.

• Pre použitie v miestnosti s maximálnou veľkosťou 60 metrov štvorcových

• Pre ničenie  parazitov a bĺch, rovnako ako ich vajíčok   a lariev do 6 mesiacov

• Aktivácia prípravku jednoduchým stlačením tlačidla

• Na použitie v živočíšnej výrobe

dvojité balenie  2 x 100ml


Návod na použitie: 

Chovné zvieratá odnesieme preč  z priestoru ktorý chceme " vydymiť " !!!!!!

Ardap Fogger -dymovnicu  umiestnite  centrálne a kolmo na vyvýšený bod/stôl, stolička/ , podložte noviny  pod prípravok 

Tlačidlo na postrek tlačte, kým nezapadne. Nechajte v  priestore  2 hodiny a zatvorte dvere. Potom vetrajte  aspoň jednu hodinu. Obsah Ardap Foggers sa vyprázdňuje v priebehu niekoľkých minút a postačuje až na 60m ².  Vzdialené plochy  kryty , je možné poumývať  komerčnými  dostupnými  čistiacimi   prostriedkami .

ARDAP® Fogger spoľahlivo pomáha proti všetkým druhom múch, dvojkrídlovým vtákom, ako aj proti ostatným hmyzom, ako sú blchy, kliešte, roztoče, vši, šváby, mory, pavúky atď. Na použitie v holubníkoch, miestnostiach pre vtáky, v chovných priestoroch pre zvieratá, v domácnosti, obchode a poľnohospodárstve atď. Ardap Fogger obsahuje účinné látky permethrin a pyriproxifen, ako aj piperonyl butoxid ako synergent. Permethrin ničí škodcov rýchlo a spoľahlivo, zatiaľ čo pyriproxyfén (inhibítor rastu) narušuje biologický vývojový cyklus. Tým sa účinne bojuje proti všetkým stupňom vývoja po dobu 6 mesiacov.  

nebezpečenstvo

 • Výstražné
  upozornenia H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže prasknúť.
  H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Bezpečnostné
  P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte obal alebo štítok na dosah ruky.
  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 Uchovávajte
  mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia Nefajčite.
  P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia.
  P251 Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.
  P260 Nevdychujte aerosól.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
  Pokiaľ je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
  P501 Zneškodnite obsah / nádobu do špeciálneho zberu odpadu.
 • Biocide registračné číslo: N-76638

Opatrne používajte rozprašovač hmyzu ARDAP. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte


.


Balenie obsahuje 2 x100 ml   dymovnicu pre 2x 30m2

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!