• ARDAP spray proti blchám s dlhodobým účinkom 400ml

ARDAP spray proti blchám s dlhodobým účinkom 400ml

 • Výrobca: ARDAP
 • Kód produktu: 077485
 • Dostupnosť: 12
 • Cena:
 • 11.00€


 • Bez DPH: 9.17€
Množstvo -OR-

ARDAP® spray s dlhodobým účinkom /až 6 mesiacov/ spoľahlivo pomáha predovšetkým proti blchám, všetkým druhom  múch, dvojkrídlovcov  a inému hmyzu, ako sú kliešte, roztoče, vši, šváby, mole, pavúky, atď

- Na použitie v prostredí priameho chovu  zvierat zamorených blchami , do domácnosti, pre komerčné, poľnohospodárske priestory, atď


✓ Rozvojový cyklus je prerušený .Blšie vajcia, larvy a kukly bezpečne zlikviduje.


✓ Na použitie v domácnostiach a chove zvierat


Návod na použitie:

Postihnuté miesta blchami, všami  atď .....a  sa postriekajú  asi  z 30 cm vzdialenosti s Ardap-om  s dlhodobým účinkom j, kým  povrch nebude mierne vlhký. Zabíjací účinok Ardap-u  dlhodobý blší sprej pre blchy a iným škodcom príchádza  bezprostredne po kontakte s hmyzom. Jednorazový postrek predmetov a povrchov umožňuje trvalý účinok až 6 mesiacov. Pred použitím dobre pretrepte.  Po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Pri veľmi citlivých a leštených povrchoch najskôr starostlivo vykonajte skúšku, nestriekajte tieto povrchy na viditeľnú vlhkosť s kvapkami vznikne potom abrazívny povlak. 

Ľahký striekací náter sa hneď  vysuší.


Obsah: 400ml


Upozornenie: Používajte insekticídy bezpečne. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím.


  

nebezpečenstvo

 • H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť
 • H317 - Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia.
 • P251 - Nádoba je pod tlakom: Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.
 • P260 - Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosól.
 • P271 - Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
 • P301 + P312 - Pri požití: Ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické centrum alebo lekára.
 • P305 + P351 + P338 - V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Opláchnite ďalej.
 • P410 + P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
 • P501 - Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi (pozri kartu bezpečnostných údajov).
 • Registračné číslo biocídu: N-70333

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!